ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หนังสือทั้งหมด
dot
bulletหนังสือดี ราคาพิเศษ คลิี๊กที่นี่
dot
หมวดหนังสือ
dot
bulletหมวดสารคดี/ท่องเที่ยว
bulletหมวดบริหาร/ธุรกิจ/การตลาด
bulletหมวดวรรณกรรม
bulletหมวดจิตวิทยา/พัฒนาตนเอง
bulletหมวดปรัชญา/ธรรมะ
bulletหมวดสุขภาพ/ความงาม
bulletหมวดวิทยาศาสตร์
bulletหมวดอัตชีวประวัติ
bulletหมวดการเมือง
bulletหมวดการศึกษา
dot
ท่านต้องการรับข่าวหนังสือใหม่-โปรดกรุณาใส่อีเมล์ของท่าน-แล้วคลิกตกลง

dot
เปิดวิสัยทัศน์ : อธิการบดีมรภ.พระนคร article

                         "อนาคตอุดมศึกษาไทย ต้องพัฒนาและเน้นงานวิจัยให้มากขึ้น มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยมากแสดงว่าอาจารย์มีคุณภาพมาก จะทำให้สถาบันได้รับการยกระดับไปด้วย ที่สำคัญที่สุดจะทำให้บัณฑิตมีคุณภาพไปด้วยอย่างอัตโนมัติ เพราะอาจารย์จะนำงานวิจัยที่ทำมาใช้ในการเรียนการสอน จากนี้ไปอีก 4 ปี จะส่งเสริมให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทำงานวิจัยให้มากขึ้น เปิดโอกาสให้ยื่นขอทุนทำงานวิจัยในสาขาที่สอนกับมหาวิทยาลัยได้ และจะจัดอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัยแก่อาจารย์ให้สามารถยื่นขอสนับสนุนงบทำวิจัย กับหน่วยงานภายนอกอีกด้วย" เป็นความมุ่งมั่นของ ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่พยายามจะทำให้ได้ภายใน 4 ปีที่ดำรงตำแหน่ง

                         ดร.พงศ์ ระบุว่า ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีนโยบาย 1 วิจัย 1 โปรแกรม ส่งเสริมให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทุกคนทำงานวิจัยในสาขา คณะ หรือ โปรแกรม ที่สอนและนำงานวิจัยนั้นมาพัฒนาการเรียนการสอน หลากหลายรูปแบบ ทั้งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และของบประมาณสนับสนุนภายในสถาบัน หรือเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยกับหน่วยงาน สถาบัน ภายนอกและของบประมาณจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยภายนอก เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีงานวิจัยมากขึ้น และปีนี้จะส่งเสริมให้มากขึ้น เร็วๆ นี้จะมีอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปทำงานวิจัยร่วมกับองค์การ บริหารจังหวัดสุพรรณบุรี โดยดึงนักศึกษาไปเป็นผู้ช่วยวิจัย อย่างนี้เป็นต้น จะช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                         "การเรียนการสอนไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมเสมอไป การที่อาจารย์พานักศึกษาลงพื้นที่ไปเป็นผู้ช่วยวิจัย ทำงานร่วมกัน ถือเป็นการเรียนรู้ที่ดีอีกทางหนึ่ง มากกว่าการอ่านหนังสือ หรือการเรียนในห้องเรียนด้วยซ้ำไป เพราะการอ่านหนังสือเป็น 100  เล่ม รับรองว่าไม่ลึกซึ้งเท่ากับการไปเที่ยวแค่ครั้งเดียวก็เกินพอแล้ว เช่นเดียวกับการเรียนนอกห้องเรียนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือทำงาน นั้นๆด้วยตนเอง จะทำให้พวกเขาเกิดการเรียนรู้และจดจำสิ่งนั้นไปได้นานเท่านาน ที่สำคัญขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดโอกาสให้อาจารย์ทำงานวิจัยเพื่อนำไปประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการ สอนวิชาต่างๆ ได้ แม้ว่าจะจบไม่ตรงสายที่สอนก็ตาม ซึ่งถือเป็นการเปิดกว้างให้โอกาสได้พัฒนาตนเองมากขึ้นนั่นเอง อาจารย์จึงต้องทำงานวิจัยให้มากขึ้น โดยเฉพาะงานวิจัยในสาขาวิชาที่ตัวเองสอน" อธิการบดี มรภ.พระนคร กล่าว

                         ทั้งนี้ ในอนาคตสถาบันการศึกษาต้องมีการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดงานให้มากที่สุด โดยนำงานวิจัยเข้ามามีส่วนในการดำเนินการ ยกตัวอย่างสาขาโลจิสติกส์เป็นที่ต้องการของตลาด อาจารย์ผู้สอนก็ควรทำงานวิจัย รวมทั้งสถาบันการศึกษาก็ต้องเปิดหลักสูตรและผลิตบุคลากรไปในแนวทางที่ตลาด ต้องการ หรือทำความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และผลิตครูในสาขาที่สพฐ.ขาดแคลนและตามคุณลักษณะต้องการ เพื่อให้บัณฑิตที่จบมามีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดและมีงานทำ และคุ้มค่าของการลงทุนทั้งผู้เรียนและสถาบันการศึกษา หรือพยาบาล ก็เป็นที่ต้องการของตลาด ในอนาคตจะร่วมมือกับโรงพยาบาลภูมิพล ตั้งคณะพยาบาลเพื่อรองรับความต้องการของตลาดอาเซียนในอนาคตด้วย

                         ดร.พงศ์ กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ แก่บัณฑิต มีความมานะ อดทน ขยันขันแข็งสู้งาน มีจิตสาธารณะเสียสละ ทำงานเพื่อสังคม เพื่อให้เป็นจุดแข็ง ตรงกับความต้องการของตลาดงาน เพราะบัณฑิตราชภัฏไม่ใช่ที่ 1 ของประเทศ จึงต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอื่นๆ ที่ให้ตลาดงานต้องการ เป็นทางเลือกให้แก่องค์กรต่างๆ ในการเลือกคนเข้าไปทำงานบัณฑิตราชภัฏพระนครทุกคนที่สำเร็จการศึกษาออกไป จะต้องมีเครดิตจิตสาธารณะทุกคนในใบรับรองผลการศึกษา เพื่อให้องค์กรต่างๆ เชื่อมั่นได้ว่า บัณฑิตเหล่านี้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ข้อนี้อย่างแน่นอน

                         "และสิ่งที่อยากทำในเกิดผลในทางปฏิบัติให้ได้ใน 4 ปี ข้างหน้าคือ การพัฒนาระบบข้อมูลให้ได้มาตรฐานสามารถนำไปพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนรูปแบบอีเลิร์นนิ่ง ออนไลน์ได้ อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ พัฒนาไปถึงขั้นจัดการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกในอาเซียน ได้ รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ก็สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็สามารถทำงานผ่านระบบ ได้ ซึ่งจะทำให้ประมาณทั้งงบประมาณและเวลาได้ ซึ่งคงต้องใช้เวลาและงบประมาณในการดำเนินการ คาดว่า 1-2 ปีคงจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างได้ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นกรีน ยูนิเวอร์ซิตี้ ในที่สุด" ดร.พงศ์ กล่าวทิ้งท้าย

 

ขอขอบพระคุณข่าวและภาพจาก... http://www.komchadluek.net/detail/20130422/156610/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C:%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A0.%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3.html#.UdqRG202chJ
แนะนำอาหาร..อร่อย

กู๊ดบุ๊กแนะนำอาหารอร่อย
7 weeks for healthy living
เบื้องลึก เบื้องหลัง ในพระราชบันทึกเรื่อง"ประวัติต้นรัชกาลที่ 6" article
“ยุทธภูมิ รัตนมณี” บัณฑิตใหม่ใจนักสู้...รั้วราชภัฏพระนคร
“จุฬาฯ” ชวนร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องกฎหมายความปลอดภัยของสินค้าเมื่อเข้าสู่ AEC article
สสส. ชู รร.บางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุรี ต้นแบบรถโรงเรียนปลอดภัย
สสส. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารจากเครือข่าย สสส.โลก
ปตท. สนองนโยบายรัฐยกเลิกจำหน่ายเบนซิน 91 กลาง ม.ค.นี้ สต็อกคงค้างหมดแน่ มั่นใจดันยอดจำหน่าย E20 ทะลุเป้า
ปตท. จัดกิจกรรม Green Life by PTT เทรนด์ดีสีเขียว เอาใจแฟนคลับ Facebook We Love PTT
ปตท. รับรางวัล Platts Top 250 Global Energy Company
Investors’ Choice Award “ปตท.” แบบอย่างองค์กรธรรมาภิบาลในตลาดทุนไทย
"เครื่องละลายตะกอนน้ำมันดิบ ปตท.” คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ
ปตท. รับรางวัล รัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม มุ่งสร้างประเทศไทยสู่ความยั่งยืน
นักกีฬาพาราลิมปิค 2012 รับมอบบัตรเติมน้ำมันจาก ปตท. กว่า 3 ล้านบาท
ปตท. รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11
กลุ่ม ปตท. สืบสานกีฬาพื้นบ้านจัดงาน “ ปตท. รวมพลคนรักษ์หมากรุกไทย”
เปิดบ้านจัดงานความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 21
ปตท. เตรียมเดินหน้าขยายคลังก๊าซเขาบ่อยา รองรับการนำเข้าแอลพีจี
ล้านดวงใจ ถวายแม่
ปตท. มอบทุนการศึกษา
ปตท. คว้า 3 รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : TQC ปี 2554
ซีเอส ล็อกซอินโฟ กำไรสุทธิสำหรับปี 2554=335 ล้านบาท
ปตท. รับใบรับรองการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจาก สรอ. รายแรกของประเทศ
ปตท.จับมือชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ พัฒนาธุรกิจปาล์มน้ำมันสู่การค้าสากล article
การบินไทยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
การบินไทยจัดอาหารจานพิเศษต้อนรับวันเด็ก
สสส.จัดสวดมนต์ข้ามปีCopyright © 2010 All Rights Reserved.